REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Fysiodn, Y-tunnus 1354508-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mikaela Hackman, Jokikatu 33 A, 06100 Porvoo

3. Rekisterin nimi
Potilasrekisteri
Huom! Kotisivujen eri lomakkeiden kautta tulleita vastauksia ei rekisteröidä tai säilytetä.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Rekisteriä käytetään potilaan hoidon järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan tutkimiseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja kuten nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite ja puhelinnumero.

6. Tietojen suojaus ja käytön perusteet
Potilasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen tietojärjestelmään, johon on pääsy vaan erikseen oikeutetuilla henkilöillä ja heilläkin ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista potilaan hoidon kannalta. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen
Henkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.
Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KanTa) kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset/siirrot
Tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille osapuolille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tai sada tieto siitä sisältääkö rekisteri tietoja rekisteröidystä. Oikeudesta voidaan poiketa vaan erityisestä syystä.